Linked Horizon
神の御業 (Kami no Miwaza)
Gottes Werk

So wa kami no miwaza nari ya
So wa kami no miwaza nari
So wa kami no miwaza nari ya
So wa kami no miwaza nari

Mite ni yori te arawareshi mie no kabe wo agame tamae
Nanji utagau koto nakare nanji kami no miwaza wo
Nanji kore okasube karazu nanji seinaru kabe wo

Maria Rose Sina

Mihashira no megami yo warera wo (kyojin no te kara) mamori tamae (mamori tamae)