Eliad - אליעד
Siman - סימן
[בית 1]
תני לי טיפה ממך
מתוך ים סוער ואפור
עוד טיפה ממך
לגימה ועשיני שיכור

[גשר]
היי, את, תני לי סימן
מאמי אל תכאיבי, זה משאיר לי סימן
בדיוק כאן, כשמעונן בחוץ יש לאן לברוח
אם את לא מחכה
תני מהשעון שלך אפילו דקה
חכי כאן, תני לי טיפה לשמור

[פזמון]
כשאני מביט בגשם יורד שוב, אני מחפש מסתור
גשם יורד שוב, אני מחפש מסתור

[בית 2]
יש עוד טיפה ממך
נשיקה משפתייך לטעום
ועוד טיפה ממך רק טיפה
שתספיק להיום

[גשר]
היי, את, תני לי סימן
מאמי אל תכאיבי, זה משאיר לי סימן
בדיוק כאן, כשמעונן בחוץ יש לאן לברוח
אם את לא מחכה
תני מהשעון שלך אפילו דקה
חכי כאן, תני לי טיפה לשמור
[פזמון]
כשאני מביט בגשם יורד שוב, אני מחפש מסתור
גשם יורד שוב, אני מחפש מסתור

[גשר]
היי, את, תני לי סימן
מאמי אל תכאיבי, זה משאיר לי סימן
בדיוק כאן, כשמעונן בחוץ יש לאן לברוח
אם את לא מחכה
תני מהשעון שלך אפילו דקה
חכי כאן, תני לי טיפה לשמור
היי, את ,תני לי סימן
מאמי אל תכאיבי, זה משאיר לי סימן
בדיוק כאן, כשמעונן בחוץ יש לאן לברוח
אם את לא מחכה
תני מהשעון שלך אפילו דקה
חכי כאן, תני לי טיפה לשמור

[אאוטרו]
גשם יורד שוב, אני מחפש מסתור
גשם יורד שוב, אני מחפש מסתור
אש שבוערת בגוף שקופא מקור
גשם יורד שוב, אני מחפש מסתור
יש לאן לברוח