Gali Atari - גלי עטרי
Shemesh Aduma - שמש אדומה
[בית 1 - מומי]
איך מלאו מיליון שנה
ועם שחר היא כה רעננה
מבטה מצטעף כשחולפת עננה
כאישה המתיפיפת בחינה

[בית 2 - גלי עטרי]
שטה, שטה לה מעל
ברקיע הרם, המעוגל
כאישה חשוקה היא תמיד שאננה
היא נמצאת אי שם אפילו כשאינה

[פזמון]
היא עולה ועולה, עגולה וגדולה
ובלהט אש תלהיב את השמיים
אדומה, אדומה, והיא חמה, כה חמה
אל מרכבת להבה היא רתומה, המלכה החמה

[בית 3 - גלי עטרי]
ועם רדת, רדת יום
על שטיח עטור זהב אדום
כאישה עייפה היא מטה ראשה פתאום
היא שוקעת והלהט בא עד תום

[פזמון]
היא עולה ועולה, עגולה וגדולה
ובלהט אש תלהיב את השמיים
אדומה, אדומה, והיא חמה, כה חמה
אל מרכבת להבה היא רתומה, המלכה החמה

[אאוטרו]
היא עולה ועולה...
היא עולה לה לה לה
עגולה לה לה לה
שמש אדומה
לה לה לה