Gali Atari - גלי עטרי
Mi Shetzo’ek - מי שצועק
[בית 1]
מי שצועק, צועק אלי
צועק אלי ממצוקתו
מי ששותק, שותק אלי
מה אעשה בשתיקתו

[פזמון] X2
מי, מה המתעקש
מי, מי המבקש
מי, מי, מי
אולי נשבר
כמו מדובר בלכתו אלי

[בית 2]
מי שבודד, בודד אלי
אי שם מעבר למחיצות
מי שנודד, נודד אלי
ולא אני מחוז חפצו

[פזמון] X3
מי, מי המתעקש
מי, מי המבקש
מי, מי, מי
אולי נשבר
כמו מדובר בלכתו אלי

[סי פארט] X2
מי, מי צועק אלי
מי, מי שותק אלי
מי, מי, מי
אולי נשבר
כמו מדובר בלכתו אלי