Ehsaan Tahmid
Matiro Pinjira
[Chorus] x2
Matiro pinjira bhangiya churiya
মাটির পিঞ্জিরা ভাঙিয়া চুরিয়া
Ek din to jaibe pakhi udiya udiya
এক দিন তো যাইবে পাখি উড়িয়া উড়িয়া

Chhele meye daakiya kole loibe tuliya
ছেলে মেয়ে ডাকিয়া কোলে লইবে তুলিয়া
Chumu khaibe chokher pani chhaRiya chhaRiya
চুমু খাইবে চোখের পানি ছাড়িয়া ছাড়িয়া

ChheRe jaabe duniya, mayar baandhon katiya
ছেড়ে যাবে দুনিয়া, মায়ার বাঁধন কাটিয়া
Azrail to aachhe shamne boshiya boshiya
আজরাঈল তো আছে সামনে বসিয়া বসিয়া

Azrail-ke dekhiya chokkhu jaibe ultiya
Pipasha-te jabe chhati phatiya phatiya
আজরাঈলকে দেখিয়া চক্ষু যাইবো উল্টিয়া
পিপাসাতে যাবে ছাতি ফাটিয়া ফাটিয়া

Chhele meye boshiya kaandbe chitkar mariya
Jonmer tore Baba jay re chhadiya chhadiya
ছেলে মেয়ে বসিয়া কাঁদবে চিৎকার মারিয়া
জন্মের তরে বাবা যায় রে ছাড়িয়া ছাড়িয়া।
[Chorus] x2
Matiro pinjira bhangiya churiya
মাটির পিঞ্জিরা ভাঙিয়া চুরিয়া
Ek din to jaibe pakhi udiya udiya
এক দিন তো যাইবে পাখি উড়িয়া উড়িয়া

Alim-gonke dakiya gorom pani toraiya
Shaban mekhe dibe gusol koraiya koraiya
আলিমগণকে ডাকিয়া গরম পানি তরাইয়া,
সাবান মেখে দিবে গোসল করাইয়া করাইয়া।

Janaza poraiya murdar ghate chodaiya
Kobor-or deshe te nibe kaandiya kaandiya
জানাযা পড়াইয়া মুর্দার ঘাটে চড়াইয়া
কবরের দেশে তে নিবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

Bashbagane rakhiya shobai jaibe choliya
Jaar jaar ghore shobai thakbe ghumaiya ghumaiya
বাঁশবাগানে রাখিয়া সবাই যাইবে চলিয়া
যার যার ঘরে সবাই থাকবে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া।

Ei holo bhai duniya keu karo aapon nay
Allah chhaRa aar to aapon paiba na paiba na
এই হলো ভাই দুনিয়া কেউ কারো আপন নায়,
আল্লাহ ছাড়া আর তো আপন পাইবা না পাইবা না।
Alim-gonke dhoriya, ilim kalam shikiya
Namaz roza loure shaathi banaiya banaiya
আলিমগনকে ধরিয়া ইলিম-কালাম শিখিয়া,
নামাজ রোজা লউরে সাথি বানাইয়া বানাইয়া।

Allah zikir koriya, zoban rakho bhejaiya
Mrittu koshto jaabe dure choliya choliya
আল্লাহ যিকির করিয়া যবান রাখো ভিজাইয়া,
মৃত্যু কষ্ট যাবে দূরে চলিয়া চলিয়া।

Roza namaz chhadiya, kobore pao diyo na
Jahanname indhon hoiya, jaio na jaio na
রোযা নামাজ ছাড়িয়া কবরে পাও দিও না,
জাহান্নামে ইন্ধন হইয়া যাইও না যাইও না।

Shomoy kintu beshi nay, nishashe ar bishash nay
Hayat thakte gunah maaf lo, koriya koriya
সময় কিন্তু বেশী নায় নিঃশ্বাসে আর বিশ্বাস নায়
হায়াত থাকতে গুনাহ মাফ লও করিয়া করিয়া।

Duniyar mayay poRiya, shomoy dilam kataiya
Koborer kichhu to bujhi korlam na korlam na
দুনিয়ার মায়ায় পড়িয়া সময় দিলাম কাটাইয়া,
কবরের কিছু তো বুঝি করলাম না করলাম না।