A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Genius Farsi Translations (ترجمه ی فارسی)

"Eminem - In Your Head"

[Intro: The Cranberries]
What's in your head, in your head
چی تو ذهنته؟ توی ذهنته؟
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
زامبی، زامبی، زامبی
What's in your head, in your head
چی تو ذهنته؟ توی ذهنته؟
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
زامبی، زامبی، زامبی

[Verse 1: Eminem]
I'm packin' up my sh*t, as much sh*t in the car as I can fit
من وسیله هام رو جمع میکنم، تا جاییکه بتونم چیزی توی ماشین جا بدم
And I'm just drivin' as far as I can get
تا جایی که بتونم به دوردست ها میرونم و میرم
Away from these problems 'til all of my sorrows I forget
و از این مشکلات فرار میکنم تا همه غم هام رو فراموش کنم
What's tomorrow like? 'Cause tonight I'm startin' life again
فردا چطوره؟ چونکه امشب زندگی رو از نو شروع میکنم
Get to the corner and stop, f*ck am I goin'?
به گوشه ای میرم و می ایستم، من چی غلطی میکنم؟
Besides psycho when I fantasize startin' my whole life over
به جزدیوونه کردن خودم وقتی در مورد شروع کردن دوباره زندگیم خیال پردازی میکنم
Yeah right, oh and I might go and
آره درسته، و باید برم
Get hypnotized so I don't even recognize no one
و خودم رو هیپنوتیز کنم تا هیچکس رو حتی نشناسم
I try to look alive but there's nothin' like holdin'
سعی میکنم خودم رو زنده نشون بدم اما
Your head up high when you're dead inside and I just hide, so in
هیچی مثل این نیست که سرت رو بالا بگیری وقتی از درون مُردی و من فقط قایم میشم
Case you're wonderin' why are my insides showin'
پس اگه براتون سوال شده چرا درونم رو دارن بهتون نشون میدم
'Cause I done spilled all my guts and those are mine, so I'm
چونکه من همه حرفا و چیزای تو دلم رو بیرون ریختم و اونا مال من هستن
Pickin' 'em up and stuffin' 'em back
برای همین برشون میدارم و میذارمشون سرجاش
f*ck it, I've done enough in this rap sh*t
گورباباش. به اندازه کافی توی این بازی رپ کار کردم
Recovery brought me nothin' but back
آلبوم ریکاوری (یا بهبود پیداکردن) فقط باعث شد برگردم
To right where I was and perhaps
به همونجایی که توش بودم
This coulda been my victory lap, if I wasn't on the verge of relapse
و شاید این میتونست دور پیروزی من باشه اگه لبه‌ی عود بیماری (آلبوم ریلپس) نبودم

[Chorus: The Cranberries]
What's in your head, in your head
چی تو ذهنته؟ توی ذهنته؟
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
زامبی، زامبی، زامبی
What's in your head, in your head
چی تو ذهنته؟ توی ذهنته؟
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
زامبی، زامبی، زامبی

[Verse 2: Eminem]
It seems to be the reoccurring main theme
به نظر این همون موضوع اصلیه که هی تکرار میشه
The sh*t I would daydream as a kid, I was eighteen
چیزایی که وقتی بچه بودم رویاپردازی میکردم، من 18سالم بود
I went from an irate teenager to still raging
از یک بچه عصبانی تبدیل شدم به آدم بزرگی که هنوز خشمگینه
As an adult, amazing: back then I put anything
عالیه، اون موقع همه چیز رو تبدیل به قافیه میکردم
Into the rhyme, whether it was sad, mad, happy or angry
چه ناراحت کننده باشه چه عصبانی کننده، خوشحال کننده یا خشمگین
I spit it, the mainstream, I hit it
من رپ میکنم، رپ مین استریم، من انجامش میدم
Yay me, I did it! …Did what?
آره من . موفق شدم...چیکار کردم؟
Hailie, baby, I didn't mean to make you eighty
هیلی، عزیزم، من نمیخواستم کاری کنم که
Percent of what I rapped about
تو موضوع هشتاد درصد از رپ هام باشی
Maybe I shoulda did a better job at separating
شاید باید بهتر هویت "شیدی" ـم و دنیای سرگرمی رو
Shady and entertaining from real life
از زندگی واقعیم جدا میکردم
But this fame thing is still the hardest thing to explain
اما توضیح دادن این قضیه شهرت از همه چیز سخت تره
It's the craziest sh*t I
مسخره ترین چیزیه که دیدم
Ever seen, and back then it was like I ain't even
و اون موقع اصلا انگار به خودم زحمت ندادم
Bothered taking into consideration
این موضوع رو در نظر بگیرم که
You one day being older and may hear me say things
یک روز من بزرگتر میشم و میشنوین چیزایی رو میگم که
I didn’t (A) mean and (B) just ain’t me
اولا قصد و غرضی ازش نداشتم و دوماً من نبودم
Okay, so ladies and gentlemen
پس آقایون و خانوما
Let's strip away everything and see the main reason that I
بیاین همه چیز رو بذاریم کنار و دلیل اصلی ای رو
Feel like a lame piece of sh*t, I sound cranky and bitter
که چرا حس میکنم یک آشغال ضدحال و بیخودم، ببینین.... من بدعنق و بد اخلاق به نظر میام
Complain, beef and bicker 'bout the same things
غر میزنم ، دعوا میکنم و سر چیزای تکراری بگو مگو میکنم
'Cause when I look at me, I don't see what they see
چونکه وقتی به خودم نگاه میکنم، چیزایی که اونا میبینن رو نمیبینم
I feel ashamed, greedy
احساس شرمندگی میکنم، حس میکنم حریصم
And lately I've been contemplating
و اخیراً خیلی درگیر فکرکردن بودم
Escaping to get away and go wherever this road takes me
در مورد فرارکردن و رفتن به هرجا که این مسیر منو میبره
It's making me crazy, what's in my—
داره منو دیوونه میکنه. چی تو سرم میگذره؟

[Chorus: The Cranberries]
What's in your head, in your head
چی تو ذهنته؟ توی ذهنته؟
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
زامبی، زامبی، زامبی
What's in your head, in your head
چی تو ذهنته؟ توی ذهنته؟
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
زامبی، زامبی، زامبی

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol