Cat Stevens

"Tell ’Em I’m Gone"

Take this hammer, carry it to the captain
Take this hammer, carry it to the captain
Take this hammer, carry it to the captain

Tell 'em I'm gone
Tell 'em I'm gone

If he asks you was I runnin'
If he asks you was I runnin'
If he asks you was I runnin'

Tell 'em I was flyin'
Tell 'em I was flyin'

If he asks you was I laughin'
If he asks you was I laughin'
If he asks you was I laughin'

Tell 'em I was cryin'
Tell 'em I was cryin'

I don't want no cornbread and molasses
I don't want no cornbread and molasses
I don't want no cornbread and molasses

Hurts my pride
Hurts my pride
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol