A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Genius Romanizations

"Summer Jike (吉克隽逸) – Ready to Start Off (即刻出发) [Romanized]"

[Verse 1]
Chànggēshíde hūxī, yōngbàoshíde shuāngshǒu
Yīnwèi  chùpèng xīnlíng, ér gǎndòng
Cóng  xīntiào, chuānguò yǎnmóu, biànchéngle wènhòu
Téngguòde xīn dōu kàndǒng

[Chorus]
Wǒyào, nǐ qīngchǔde kàndào
Mèng  shì duōmede zhòngyào
Cóngwèi  wàngjì, nàgè, zuìchū, zhēndewǒ
Jíkè chūfā, dāngwǒ chàngqǐ zhèshǒugē
Gǎnshāng  kuàilè, dōujiāng wèinǐ, zhǎodào chūkǒu
Háobù bǎoliú

[Verse 2]
Měicì xiǎngnǐ shíhòu (Xiǎngnǐ shíhòu) dōuyǒu língxī xiāngtōng
Wúlùn jùlí duōyuǎn, huò duōjiǔ
Yīnwèi  ài, xuéhuì bǎoliú
Yě yīnwèi chéngnuò, fàngxià xūróng, chūfā

[Chorus]
Wǒyào, nǐ qīngchǔde kàndào
Mèng shì duōmede zhòngyào
Cóngwèi wàngjì, nàgè, zuìchū, zhēndewǒ
Jíkè chūfā, dāngwǒ chàngqǐ zhèshǒugē
Gǎnshāng kuàilè, dōujiāng wèinǐ, zhǎodào chūkǒu

[Bridge]
Fēixiángde chōngdòng, dōu yīnwèi ài jìdòng
Píngzhe, chìbǎngde huīdòng, wúlùn nìfēng shùnfēng
Yīdiǎn, yīdiǎn, yīdiǎn, yíngxiàngle tiānkōng
Suǒyǒude hǎomèng, chuānguò hēiyè, fùzhū xíngdòng
Wǒyào, nǐ qīngchǔde kàndào
Mèng shì duōmede zhòngyào
Cóngwèi wàngjì nàgè zuìchū zhēnde wǒ

[Chorus]
Wǒyào, nǐ qīngchǔde kàndào
Mèng shì duōmede zhòngyào
Cóngwèi wàngjì, nàgè, zuìchū, zhēndewǒ
Jíkè chūfā, dāngwǒ chàngqǐ zhèshǒugē
Gǎnshāng kuàilè, dōujiāng wèinǐ, zhǎodào chūkǒu

[Outro]
Wǒ háobù bǎoliú
Jíkè chūfā, jíkè chūfā

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol