Master KG

"Ntyilo Ntyilo"

Oko wahamb'ethe uzobuya
Wakhwela inqwelo ntaka
Watshona kweziy'ntaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiyatyiloza
Kwaphela iinyanga, kwatshona amalanga
Netshomi zami zithi undenz'isbhanxa
Naselalini kuthethwa ngam'izindaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiyatyiloza
Oko wahamb'ethe uzobuya
Wakhwela inqwelo ntaka
Watshona kweziy'ntaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiyatyiloza

Mama ndincede khawund'size Mama
Tata ndincede khawund'size Tata
Intlungu zothando yaz'kubhlungu ukuthanda umuntu
Nami andizenzi ngicela usize Mama
Mama ndincede khawund'size Mama
Tata ndincede khawund'size Tata
Intlungu zothando yaz'kubhlungu ukuthanda umuntu
Nami andizenzi ngicela usize Mama

Yebo ngempela ngiyavuma
Njalo mangihlеl'eduze kwakho
Velе wenz'impilo ibelula, ibelula ngempela ngiyavuma
Yebo ngempela ngiyavuma
Njalo mangihlel'eduze kwakho
Vele wenz'impilo ibelula, ibelula ngempela ngiyavuma
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol