Ostan Stars

"Ente Pranapriyaen"

Ente Pranapriyane
Prathyasha Karanane
Ninte Varavu Ninaikkumbol
Enikanandham Ereyundu

Ente Pranapriyane
Prathyasha Karanane
Ninte Varavu Ninaikkumbol
Enikanandham Ereyundu

Aanandham Ereyundu
Enikkanandham Ereyundu
Yeshuvin Koodulla
Nithyatha Orkumbol
Aanandham Ereyundu

Aanandham Ereyundu
Enikkanandham Ereyundu
Yeshuvin Koodulla
Nithyatha Orkumbol
Aanandham Ereyundu

Ente Pranapriyane
Prathyasha Karanane
Ninte Varavu Ninaikkumbol
Enikanandham Ereyundu
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol