HLE
Nguwe (Live)
[Intro]
Ngcwele, ngcwele
Wembethe amandla njengengubo
Ungcwele
Muhle, Muhle
Umsebenzi wezandla zakho
Umuhle
Umkhulu baba, umkhulu baba
Wawukhon' ekuqaleni usamile
Umkhulu baba
Izulu isihlalo, sakho sobukhosi
Mhlaba senabelo sezinyawo zakho

[Chorus]
Ungcwele
Nguwe, nguwe nguwe
Oyingcwele nguwe nguwe
(Oyinkosi baba)Nguwe, nguwe nguwe
Oyinkosi nguwe nguwe
Uyingcwele
Nguwe, (Izulu lisho) nguwe nguwe(izulu lisho)
Oyingcwele (ukuthi ungcwele) nguwe nguwe
(Uyinkosi) Nguwe, (ephakameyo) nguwe, nguwe
(Mbongeni) Oyinkosi (mbongeni), nguwe nguwe

[Bridge]
Bayede, bayede
Dwala laphakade
Bayede, bayede
Kuwe wedwa kuwe
Bayede, bayede
Ulidwala laphakade
Bayede, bayede
Kuwe wedwa kuwe
[Chorus]
Bayede, bayede
Dwala laphakade
Bayede, bayede
Kuwe wedwa kuwe
Bayede, bayede
Dwala laphakade
Bayede, bayede
Kuwe wedwa kuwe

Sithi bayede
Bayede, bayede
Dwala laphakade
Bayede, bayede
Kuwe wedwa kuwe
Bayede, bayede
Dwala laphakade
Bayede, bayede
Kuwe wedwa kuwe
Bayede, bayede
Dwala laphakade
Bayede, bayede
Kuwe wedwa kuwe

[Bridge]
Hallelujah
(Hallelujah) Hallelujah
Hallelujah iyeah
(Hallelujah) Hallelujah
Hallelujah
(Hallelujah kuwe) Hallelujah
Hallelujah
(Hallelujah) Hallelujah
(Sithi Hallelujah)
Hallelujah
(Hallelujah)
Hallelujah
Wembethe amandla njengengubo sithi kuwe
Hallelujah
Wawukhon' ekuqaleni usamile, sithi nguwe
Ha (Halle) lle (luya) luya
Uhlel'eshlalweni sobukhosi ubusa njalo
Hallelujah
Izulu sihlalo, mhlaba senabelo
Hallelujah
[Outro]
Worship the Lord, Worship the Lord
Worship the Lord, Worship the Lord
Come on, one more time worship the Lord
Fill this place with worship