NF MAMA
FREEBANG
Refrain

Ni ichi bi lobo ma neggue a labô n’ka quant**é na quality ladjai
A dôna vol fai, a dôna car fai o chi ti yin sira la mon frere
An ta te ôdjou maijai, an kôni ye tatoukou monsieur
Ni chichi yi fait chier lacraie bila i ka pulluper
Frebang freebang, freebang-bang-bang x4


GANJA MORIE

Meuchier komandi an ye mais a be fai an ka cours suit
Suiveillant be an dala koumabai kan ka tenue
Ni be kaki kelein min don fô nin ye blunti kelein siri
Brouillon feuille kan fo nin ye rap kelein wili
RDV dilen do palais des chomeurs, ne ni gouvernement ka réunion hebdomadaire
An goma te sypu al an ka sectеur
Yinguin da ni fénêtre kôfaila ye frontières


DIDI CONTANA

Adamadеn ka yini fin bai ye riwa ye
Youman kôlôn manouw be djiguin na ye "dollars, euros, cfa"
Orange kaira anw djiguiya ye "wele tones"
Pet** ye n’chouyin ma sigui na ye "bakary togola"
Chichi ye n’hakili siguilan ye "sk, chiku, bagua"
Baara ye tiguilan ye "soli ka wili"
Baby ye n’cœur lampan ye "ça fait 2 gos"
Djanfan ye ne taana ye


Refrain

Ni ichi bi lobo ma neggue a labô n’ka quant**é na quality ladjai
A dôna vol fai, a dôna car fai o chi ti yin sira la mon frere
An ta te ôdjou maijai, an kôni ye tatoukou monsieur
Ni chichi yi fait chier lacraie bila i ka pulluper
Frebang frebang, freebang-bang-bang x4MEZTO

Monsieur n’be cla**i kônô so tan ya tai
Maman dé ko nbe ko o ko la n’ka kalan dô kai
Bic ni feuille ne toun no famara dai
Ne be n'dayirimai yini la dugu yinfai
Récréation dé bé an bai faara yonguon kan
Notai an bai be an ka cla**i yôrôdon
Mr ka cours don mr ka cours tai free don ne be n’ka clientsw yôrô don
Klekan dré don, klekan dré tai n’minai ne te n’ka yanmanton yôrôfô
Yefou ko manque do, yefou ko manque tai ne be n’ka wussulan bailaini yôrôdon
N’sôrô yôrô bai ye ghetto, ghetto, ghetto
N’be ghetto kônô
Ghetto, ghetto, ghetto n’neguela bai be ghetto, ghetto, ghetto, n’be ghetto kônô
Gheto , ghetto ,ghetto


YOUNG PAP

Depuis ma den sôrô n’be ka cushi san
La qualité est chère n’mako be quant**é de la
Tchie ta yinfai mon frère ni skin yin mandi ni skin yi te feu tchi
N’ka papier ni o scien, dô meleker ka diyan
N’be taburufiyer ko fiyai
Depuis au temps de Moriba n’ye papier ni trisemer
Galon déh ka makan i da i ye game ni tricher
N’ko souman melekera dron clé baana dala
N’ko souman melekera dron djinaiw dona bon na
N’ko souman melekera dron clé baana dala
N’ko souman melekera dron djinaiw dona bon na