Valentino Khan

"Better"

I-I-I-I-I-I-I-I'm the better b*t*h, than all these other b*t*hes
So f**k the other b*t*hes, 'cause I'm the best b*t*h
I'm the better b*t*h, than all these other b*t*hes
So f**k the other b*t*hes, 'cause I'm the best b*t*h
So f**k the other b*t*hes, f-f**k the other b*t*hes
F-f**k the other b*t*hes, f-f**k the other b*t*hes
F-f**k the other b*t*hes
f**k the other (No) b*t*hes

f**k the other b*t*hes
f**k the other b*t*hes
f**k the other b*t*hes
f**k the other (No) b*t*hes
f**k the other b*t*hes
f**k the other b*t*hes
f**k the other b*t*hes
f**k the other (No) b*t*hes

I'm the better b*t*h, than all these other b*t*hes
So f**k the other b*t*hes, 'cause I'm the best b*t*h
I'm the better b*t*h, than all these other b*t*hes
So f**k the other b*t*hes, 'cause I'm the best b*t*h

F-f**k the other b*t*hes
F-f-f**k the other b*t*hes
F-f-f**k the other b*t*hes
F-f**k the other b*t*hes, b*t*hes
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol