LeAnn Rimes

"Sing Love Into the World"

I speak loving to the world
I sing loving to the world
I speak loving to the world
I sing loving to the world
Yeah, I sing loving to the world

Won't you sing with me now?
Sing love into the world
Won't you sing with me now?
Sing love into the world

Yeah, I birth love into the world
I sing love into the world
Yeah, I birth love into the world
I sing love into the world
Yeah, I sing love into the world

Won't you sing with me now?
Sing love into the world
Won't you sing with me now?
Sing love into the world

I pray love into the world
I sing love into the world
I pray love into the world
I sing love into the world
Yeah, I sing love into the world
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Copyright © 2017-2020 Lyrics.lol