A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Makedonski Jazik i Literatura

"Slozeni Glagolski Formi"

Сложените глаголски форми претставуваат состав од помошен глагол (или друг помошен збор) и глаголот што се менува. Помошната глаголска форма секогаш оди пред глаголот што се менува, не мора непосредно, но му претходи.

Сложени форми со сум
A. Минато неопределено време
1. Минато неопределено несвршено време
2. Минато неопределено свршено време
Со минато неопределено време може да се изрази директно или прекажано глаголско дејство, и тоа:
- Директно кажување
- Прекажаност на глаголските дејства
Б. Предминато време

Сложени форми со ќе
А. Идно време
Б. Минато - идно време
В. Идно прекажано време

Сложени форми со би
А. Можен начин

Сложени форми со има/нема

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol