A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Makedonski Jazik i Literatura

"Izvori na Literaturata"

Најстари извори на литературата се митовите. Митовите се поделени на:


1. митови за создавање на космосот (редот) - космогониски митови
(од хаосот - нередот)
2. митови за настанокот на живиот свет
3. митови за настанокот на небеските тела
4. митови за крајот на светот - есхатолошки

Митовите се сакрални (свети) творби, а не литературни, но им служат на литературните творби како богат извор на мотиви употребувани до ден-денес. Разни народи со текот на времето создавале бројни митски приказни оформувајќи збир од митови наречен митологија. Фолклор е целокупното духовно творештво на еден народ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Copyright © 2017-2019 Lyrics.lol