Mbongeni Ngema
Sechaba
[Chorus]
Iyo, siyelele Mama! - u helele!
Iyo, siyelele Mama! - u helele!
Iyo, siyelele Mama! - u helele!
Iyo, siyelele Mama! - u helele!

[Verse 1]
Siyalila sechaba, dikhomo difedile - u helele!
Bafedile le bopapa batswaretswe dipasa - u helele!
Sitimela sibatse bafeletse Johane - u helele!
Basimani basitsana batshabile Soweto - u helele!
Maseya le basadi basetse balebangwe - u helele!
Tlang le bone mathata a Afrika - u helele!

[Chorus]
Iyo, siyelele Mama! - u helele!
Iyo, siyelele Mama! - u helele!
Iyo, siyelele Mama! - u helele!
Iyo, siyelele Mama! - u helele!

[Verse 2]
Mus' ukukhulum' amanganyana - u helele!
Sesizwil' ukuthi usebenzel' izitha - u helele!
Idlozi livukile, Masibuyel' emakhaya - u helele!
Iyo! Siyelele Mam! - u helele
Nang' amaphoyis' adlase liDlamini - u helele!
Emgodini weGoli, amadoda aphelile - u helele!
Asikwazi lokho, buyel' emakhaya - u helele!
Abantwana bayakhala, ubisi luphelile - u helele!
Abotsotsi bezimpimpi ziyakhathaza - u helele!
Yibuhlungu, madoda, le ndaba yaseAfrika - u helele!